Prima pagină      Consiliul de administraţie/profesoral      Atribuții
Prima pagină="">
Consiliul profesoral are următoarele atribuții:

a)gestionează și asigură calitatea actului didactic;
c)alege, prin vot secret, membrii consiliului de administrație care provin din rândurile personalului didactic;
d)dezbate, avizează și propune consiliului de administrație, spre aprobare, planul de dezvoltare instituțională a școlii;
e)dezbate si aproba rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de activitate, precum si eventuale completări sau modificări ale acestora;
f)aprobă componența nominală a comisiilor/catedrelor metodice din unitatea de învățământ;
g)validează raportul privind situația școlară semestrială și anuală prezentată de fiecare învățător/institutor/profesor de învățământ primar/diriginte, precum și situația școlară după încheierea sesiunii de amânări, diferențe și corigențe;
h)hotărăște asupra tipului de sancțiune disciplinară aplicată elevilor care săvârșesc abateri;
i)propune acordarea recompenselor pentru elevi și pentru personalul salariat al unității de învățământ, conform reglementărilor în vigoare;
j)validează notele la purtare mai mici decât 7, respectiv mai mici decât 8 – în cazul unităților de învățământ cu profil pedagogic, teologic si militar, precum și calificativele la purtare mai mici de „bine”, pentru elevii din învățământul primar;
k)propune consiliului de administrație curriculumul la decizia școlii;
l)validează oferta de curriculum la decizia școlii pentru anul școlar în curs, aprobată de consiliul de administrație;
m)avizează proiectul planului de școlarizare;
n)validează fișele de autoevaluare ale personalului didactic al unității de învățământ, în baza cărora se stabilește calificativul anual;
o)formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic și didactic auxiliar, care solicită acordarea gradației de merit sau a altor distincții și premii, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare a activității desfășurate de acesta;
p)propune consiliului de administrație programele de formare continuă și dezvoltare profesională a cadrelor didactice;
q)propune consiliului de administrație premierea și acordarea titlului de „Profesorul anului” cadrelor didactice cu rezultate deosebite în activitatea didactică, în unitatea de învățământ;
r)dezbate și avizează regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ;
s)dezbate, la solicitarea Ministerului Educației a inspectoratelor școlare sau din proprie inițiativă, proiecte de acte normative și/sau administrative cu caracter normativ, care reglementează activitatea instructiv-educativă, formulează propuneri de modificare sau de completare a acestora;
t)dezbate probleme legate de conținutul sau organizarea activității instructiv-educative din unitatea de învățământ; propune consiliului de administrație măsuri de optimizare a procesului didactic;
u)alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității, în condițiile legii;
v)îndeplinește alte atribuții stabilite de consiliul de administrație, rezultând din legislația în vigoare și din contractele colective de muncă aplicabile.
Prima pagină="">